2500 تن محموله غذایی و درمانی برای مردم یمن ارسال می‌شود