موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی سرخابی‌ها چه می‌گویند؟