تولید 27 هزار تن شکردر کارخانه قند تربت حیدریه / این واحد صنعتی مقام اول کشور را در تولید قند وشکر دارد