پایگاه‌های دندانپزشکی در سراسرکشور به 500 تا 600 مرکز افزایش خواهد یافت