:: گزارش تصویری:: دبدار اعضای یازدهمین همایش بین اللمل دکترین مهدویت با آیت الله نوری همدانی