عصبانیت قلعه نویی در راهروهای آزادی؛ چقدر گفتم بگذارید این بازیکن را کنار بگذارم!