فرانک پرتو آذر در تور کوهستان بیتلیس ترکیه بر سکوی نخست ایستاد