بهشتی: دستگاه ها از نقش میراث فرهنگی در توسعه غافل هستند