82 زن معتاد از خدمات کمپ ترک اعتیاد شهرکرد برخوردار شدند