انس با قرآن بهترین راه کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است