حل معمای چگونگی تشخیص چهره توسط مغز به رهبری دانشمند ایرانی