۹۰ درصد هزینه های دندانپزشکی را مردم پرداخت می کنند