کنگره بین المللی خون،بیماری ها وکاربردهای بالینی آن در یاسوج آغاز شد