هتل اسپیناس تخلف نکرده است/ مطالعات پروژه مصلی در شهرداری تهران ادامه دارد