غیبت چهار نفر از سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشست کمپ دیوید غایب