اظهارات سخنگوی دولت پاکستان علیه مدارس دینی جنجال‌آفرین شد