فدراسیون بوکس به وینکوف فرصت بدهد/ نباید چیزی به سرمربی دیکته شود