روحانیون زمینه ترویج فعالیت های فرهنگی در کردستان را فراهم کنند