مخالفان سیاست‌های ریاضتی کامرون مقابل بانک مرکزی انگلستان تظاهرات می‌کنند