اتباع آمریکایی و اروپایی حاضر در کشتی نجات: بگذارید کودکان گرسنه یمنی زندگی کنند