طبیعت ناب و دست نخورده در لردگان/خروش «خرسان» در طبیعت جنگلی