رویوران: ترکیه، هزینه ورود به ماجراجویی سوریه را پرداخت می کند