بی خوابی مانع از تصمیم گیری در شرایط بحرانی می شود