«نیازمند تعریف نوعی از عقلانیت دینی و بومی هستیم»... ...