بیش از سه میلیارد ریال برای عمران و آبادانی روستاهای روانسر اختصاص یافت