انتقاد قیصر از سیاست خرید باواریایی‌ها/ بکن‌باوئر: من هم از دفاع ۳ نفره مقابل بارسا حیرت کردم