دامنه نوسان شرکت‌های بورسی از ابتدای خرداد 5 درصد می‌شود