روسیه توانایی مداخله دارد اما کی‌یف باید بحران اوکراین را حل کند