۳ ایستگاه پمپاژ آب در لرستان به بهره برداری می رسد