یک اتفاق در موزه رضا عباسی/ اسناد تاریخی را سوزاندند چون جا نبود!