روایت نویسنده «آن بیست و سه نفر» از دیدار با رهبر انقلاب