استخدام جدید معاونت پژوهش وتبلیغات بنیادشهید در سراسر کشور