نعمت‌زاده گفت پول نداریم به شما بدهیم؛ بروید اموالتان را بفروشید