فرماندار نهاوند: دولت مصمم به تزریق رفاه و آسایش در جامعه است