وحدت مسئله ضروری کشور است/تقدیر از عملکرد تبلیغات اسلامی کردستان