برپایی کارگاه‌های «مردم‌شناسی موسیقی» برای پاسخ به دو پرسش