استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای توسعه منطقه ضروری است