دولت مسایل غیرمنصفانه را تاکنون از سر لطف بخشیده است