هواداران استقلال نباید چنین رفتارهایی با آندو می کردند