تصاویر/ فرو رفتن میله در ران پای کارگر مشهدی (۱۶+)