برخي سرمايه گذاران بدون هيچ آورده اي، از بانک ها وام هاي کلان مي گيرند