استفاده از اشعه ایکس در بررسی سفال‌های زرین‌فام شوش و نیشابور