شهرداری کرج به قول خود برای تکمیل پیست دو و میدانی شریعتی عمل کند