انتقال نشا بدون گلدان پائیزه چغندر قند در اراضی شور