درخصوص نقل‌و انتقال خودرو به سردفترداران هشدار داده شد