حدود 700 هزار هکتار از جنگل های شمال کشور فاقد طرح جنگلداری هستند