قیمت واگذاری کدهای 4 و 5 رقمی/ مزایده 4 میلیارد تومانی برای شماره خاص