دردسر «آشنا»براي رحماني فضلي و رفقا؛تضمين صبح هنگام وزير به استانداران