سفر «معصوم» به تهران؛ تکمیل زنجیره سفر مقامات عراقی توسط همپیمان دیرین در جریان کُرد