طرح ایمنی و پیشگیری از حریق در اماکن عمومی اردبیل اجرا می شود